O czasopiśmie

Colloquium
ISSN 2081-3813
e-ISSN 2658-0365

Kwartalnik „Colloquium" ukazuje się od 2009 r. jako recenzowane czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej problematyce edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, kulturowej, jak i politologicznej. Wiodącą w czasopiśmie dyscypliną naukową, wg aktualnej klasyfikacji, jest pedagogika oraz nauki o polityce i administracji (w ramach dziedziny nauk społecznych).

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons BY NC ND 4.0.

Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). Ponadto każdy artykuł poddawany jest analizie w systemie antyplagiatowym.

Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access. „Colloquium” ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu i papierowej. Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online. 

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania) zamieszczone są w zakładce „Dla Autorów”.

Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w:

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);

- BazHum (Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych);

- Index Copernicus Journal Master List (ICV 2020 = 99.22);

- ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);

- ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES);

- PBN / POL-index;

- DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 1.12.2021 kwartalnik „Colloquium” (ISSN 2081-3813; e-ISSN 2658-0365) otrzymał 100 punktów z przypisanymi dyscyplinami naukowymi: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, pedagogika i psychologia. Numer czasopisma w wykazie Ministerstwa to 200014.

W 2019 roku został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Aktualny numer

Tom 14 Nr 2 (2022): Colloquium

SPIS TREŚCI

Joanna Karbowniczek, Anna Michalczyk

SPECYFIKA KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ MŁODZIEŻ SŁYSZĄCĄ I Z USZKODZONYM SŁUCHEM – RAPORT Z BADAŃ

Bogdan Koszel

ROLA FEDERALNEGO MINISTERSTWA OBRONY (BMVg)  W KSZTAŁTOWANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA NIEMIEC W XXI WIEKU

Piotr Mickiewicz

GLOBALNE KONSEKWENCJE OFENSYWY POMOCOWEJ CHIN W DOBIE PANDEMII COVID 19 (MARZEC 2020-CZERWIEC 2021)

Grzegorz Piekarski, Ewa Piotrów

COPING STYLES IN STRESSFUL SITUATIONS AND THE PHENOMENON OF PROFESSIONAL BURNOUT OF SPECIAL EDUCATORS

Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych

SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO PIERWSZA CNOTA INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH W OPINIACH MŁODYCH POLAKÓW I AUSTRIAKÓW. PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA

Marek Rewizorski

THE STRUCTURAL POWER OF BRICS IN MULTILATERAL DEVELOPMENT BANKING

Joanna Rzepka, Wojciech Napora

ZWIĄZEK PRZESĄDNOŚCI I WIARY W ZJAWISKA NIEWYJAŚNIONE Z CECHAMI OSOBOWOŚCI TYPU D I ORIENTACJĄ NA DZIAŁANIE VS. STAN W KONCEPCJI KONTROLI DZIAŁANIA JULIUSA KUHLA

Teresa Usewicz

THE BALTIC SEA REGION AND EU MARITIME SAFETY

Joanna Żeromska-Charlińska

EFEKTYWNOŚĆ NIEIZOLACYJNEJ KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W PERCEPCJI KURATORÓW SĄDOWYCH                                                                                    

Opublikowane: 2022-06-17
Wyświetl wszystkie wydania