O czasopiśmie

Colloquium
ISSN 2081-3813
e-ISSN 2658-0365

Kwartalnik „Colloquium" ukazuje się od 2009 r. jako recenzowane czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej problematyce edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, kulturowej, jak i politologicznej. Wiodącą w czasopiśmie dyscypliną naukową, wg aktualnej klasyfikacji, jest pedagogika oraz nauki o polityce i administracji (w ramach dziedziny nauk społecznych).

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons BY NC ND 4.0.

Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). Ponadto każdy artykuł poddawany jest analizie w systemie antyplagiatowym.

Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access. „Colloquium” ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu i papierowej. Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online. 

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania) zamieszczone są w zakładce „Dla Autorów”.

Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w:

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);

- BazHum (Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych);

- Index Copernicus Journal Master List (ICV 2020 = 99.22);

- ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);

- ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES);

- PBN / POL-index;

- DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 1.12.2021 kwartalnik „Colloquium” (ISSN 2081-3813; e-ISSN 2658-0365) otrzymał 100 punktów z przypisanymi dyscyplinami naukowymi: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, pedagogika i psychologia. Numer czasopisma w wykazie Ministerstwa to 200014.

W 2019 roku został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Aktualny numer

Tom 14 Nr 3 (2022): Colloquium
					Pokaż  Tom 14 Nr 3 (2022): Colloquium

SŁOWO WSTĘPNE 

Właśnie obchodzimy setną rocznicę powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu. Choć miasto inne, to właśnie ona jest poprzedniczką Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Bydgoszczy, Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

Naszą 100-letnią historię tworzą przede wszystkim ludzie, m.in. Adam Mohuczy, Stefan Frankowski, Karol Korytowski, Tadeusz Morgenstern-Podjazd, Stanisław Mieszkowski, Robert Satanowski, Stanisław Leszczyński, Henryk Pietraszkiewicz, Witold Gliński, Jerzy Apanowicz – by wymienić choćby niektórych, już nieżyjących, komendantów. 

Dla mnie przygoda z Alma Mater zaczęła się trzy razy. Po raz pierwszy w 1979 roku, kiedy przekroczyłem jej mury i zostałem podchorążym. Do tej pory nie wiem, jak udało mi się ją ukończyć, chociaż z nauką nie miałem większych problemów. Za to z dyscypliną – owszem. Zapewne duża zasługa w tym Mariana Cubana – szefa kursu, a przede wszystkim Edwarda Szmula – dowódcy kursu. Po raz drugi zawitałem, już do Akademii Marynarki Wojennej, w 1990 roku jako kapitan marynarki oraz doktor filozofii, wtedy dowiedziałem się, że uczelnia podlega restrukturyzacji. Nie wróżono mi dalszej kariery w Instytucie Nauk Społecznych. Los chciał jednak inaczej – miałem zaszczyt współpracować z dwoma rektorami: Antonim Komorowskim i Zygmuntem Kitowskim. Po raz trzeci, już jako profesor, w 2007 roku zostałem zatrudniony przez nowego rektora Czesława Dyrcza, a nieco później wybrany dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Zaufaniem obdarzył mnie także rektor Tomasz Szubrycht. Tak oto minęły 32 lata służby i pracy, a jeśli liczyć lata bycia podchorążym, to w sumie 37 lat. 

W tym czasie poznałem i współpracowałem z wieloma znamienitymi ludźmi. Większość z nich to rzeczywiści bohaterowie naszej historii. Ich fachowość, życzliwość, ale przede wszystkim odwaga tworzyła i tworzy tożsamość naszej uczelni. To im składamy hołd – tym zwykłym ludziom, bez których nie byłoby naszej historii. To im poświęcone zostały niektóre artykuł zawarte w tym numerze Colloquium. Na marginesie, sam pomysł powstania pisma narodził się w środowisku akademickich humanistów. Jego nazwę wymyślił Piotr J. Przybysz, zaś koncepcję wysunąłem osobiście. 

Historia zarówno Akademii, jak i pisma Colloquium nie kończy się wraz z setną rocznicą narodzin polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego. Co prawda uwieńczył ją największy w historii sukces naukowy, jakim jest zdobycie uprawnień do nada-wania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w pięciu dyscyplinach naukowych: trzech technicznych i dwóch społecznych, ale wszystko wciąż przed nami i przed Akademią Marynarki Wojennej. 

Vivat Academia, Vivant Professores! 

 

dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. Akademii Marynarki Wojennej 

Redaktor Naczelny czasopisma Colloquium

Opublikowane: 2022-10-07
Wyświetl wszystkie wydania