Procedura recenzowania

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania artykułów w „Colloquium” WNHiS AMW jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Recenzowanie odbywa się w systemie double-blind review process.

 1. weryfikacją artykułów kierowanych do „Colloquium” zajmują się członkowie Rady Redakcyjnej Colloquium oraz redaktorzy tematyczni i statystyczny, którzy dokonują wstępnej oceny prac; recenzje wewnętrzne może przeprowadzić pracownik jednostki organizacyjnej uczelni na prośbę redakcji;
 2. artykuł może być odrzucony, gdy np. nie spełnia podstawowych wymogów językowych czy tematycznych;
 3. wstępnie zaaprobowany artykuł jest wysyłany do dwóch niezależnych recenzentów, którymi są zwykle naukowcy zajmujący się tą samą lub pokrewną tematyką;
 4. recenzentem może być osoba mająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w danej dziedzinie i reputację rzetelnego recenzenta. W uzasadnionych przypadkach recenzentem może być osoba ze stopniem naukowym doktora, specjalizująca się w problematyce, której poświęcony jest recenzowany artykuł; recenzentem nie może być członek redakcji czasopisma Colloquium.
 5. recenzent artykułu ocenia aktualność tematu, prezentowane wyniki i metody, terminologię, jakość zawartych informacji, materiał ilustrujący, wybór i analizę wykorzystanej literatury, przewidywane zainteresowanie oraz określa, w jakiej formie praca nadaje się do druku;
 6. Rada Redakcyjna na podstawie ocen podejmuje decyzję o odrzuceniu publikacji, przyjęciu jej do druku lub odesłaniu jej do autora w celu naniesienia poprawek; w tym ostatnim przypadku, razem z publikacją odsyła się autorowi teksty recenzji – po usunięciu z nich informacji o tożsamości recenzentów;
 7. autor po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi ma obowiązek się do nich ustosunkować i nanieść w tekście publikacji odpowiednie zmiany;
 8. poprawiony tekst publikacji wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do redakcji, po czym Rada Redakcyjna podejmuje ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu publikacji do druku;
 9. w przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie lub gdy zachodzi uzasadniona obawa co do ich rzetelności, Rada Redakcyjna może powołać kolejnego recenzenta;
 10. opinie wszystkich recenzentów są należycie respektowane;
 11. recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu;
 12. recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją;
 13. konsultowanie uwag odbywa się za pośrednictwem Redakcji;
 14. raz w roku podawana jest lista recenzentów