Standardy etyczne

W trosce o najwyższą jakość publikowanych artykułów naukowych Redakcja, Redaktorzy tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma „Colloquium” na wszystkich etapach pracy z tekstami naukowymi dbają o przestrzeganie prawa własności intelektualnej, rzetelność prezentowanych na łamach pisma badań naukowych i przestrzegają standardów etycznych ustalonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja, Redaktorzy tematyczni oraz Rada Naukowa czasopisma „Colloquium” oświadczają, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. W związku z powyższym, ustala się następujące obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

 

I. OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie Redakcji czasopisma „Colloquium” zobowiązują się do:

1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd Autorów.

2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku i poinformowanie Autorów.

3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych.

4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim.

5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego Autorem/Autorami.

6. Informowania Autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

Ponadto Redakcja „Colloquium”:

1. Wdraża zasady rzetelności w publikacjach naukowych oraz procedury wykrywania przypadków nierzetelności naukowej, zwłaszcza plagiatów oraz „ghostwriting” i „guest authorship”. Korzystamy przy tym z pomocy polskiego systemu antyplagiatowego (Plagiat.pl) oraz opinii ekspertów.

2. Wprowadziła procedury mające na celu zwalczanie zjawiska „ghostwriting” i „guest authororship”. Wszyscy autorzy muszą wypełnić i podpisać odpowiednie oświadczenie.

3. Po stwierdzeniu niewłaściwego postępowania badawczego, w tym w szczególności nieprzestrzegania praw autorskich, wycofuje artykuł z procesu publikacyjnego. Redakcja zdecydowanie potępia wszelkie próby niewłaściwego postępowania naukowego w jakiejkolwiek postaci.

4. W przypadku stwierdzenia nierzetelności badawczej w artykule już opublikowanym Redakcja:

    - powiadamia autorów utworów oryginalnych o zaistniałej sytuacji;

    - informuje osoby dopuszczające się nierzetelności naukowej o stwierdzeniu tego faktu i podjęciu kroków prawo-administracyjnych;

    - dokonuje retrakcji tekstu zarówno w wersji on-line jak i papierowej;

    - publikuje, wyjaśnia, wycofuje treści w stosunku do których stwierdzono nierzetelność
naukową oraz przeprosiny;

    - powiadamia odpowiednie organy o zaistniałej sytuacji oraz w przypadku, gdy autorem nierzetelności naukowej był pracownik uczelni wyższej Rektora jego uczelni.

 

II. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Colloquium” zobowiązują się do:

1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi, powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki.

2. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych.

3. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, jakiej dotyczą recenzowane artykuły naukowe nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy Autorem/Autorką a Recenzentem/Recenzentką.

4. Poinformowania Redakcji w sytuacji odkrycia jakichkolwiek naruszeń standardów etycznych w recenzowanych artykułach naukowych, w tym przede wszystkim plagiatów i autoplagiatów.

5. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania.

 

III. OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy wszystkich tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Colloquium” zobowiązują się do:

1. Oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe. Autorzy oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy, a także obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. Podstawowe dane powinny być dokładnie przedstawione w manuskrypcie. Manuskrypt powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym odtworzenie pracy autorów. 
Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli wykorzystali pracę i/lub słowa innych osób, że zostało to odpowiednio zacytowane.

2. Oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym. Autorzy nie powinni publikować manuskryptów opisujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednej publikacji głównej. Przesłanie tego samego manuskryptu do więcej niż jednego wydawcy jednocześnie stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

3. Współpracy z Redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych. Autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie nieprzetworzonych danych, do których odwołują się w manuskrypcie i powinni być przygotowani na zapewnienie publicznego dostępu do takich danych. Powinni być przygotowani na ich przechowywanie w trakcie procesu recenzyjnego i przez rozsądny czas po publikacji.

4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem.

5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych.

6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych. Wszystkie osoby, które wniosły znaczący wkład w powstanie przesłanego artykułu, powinny być wymienione jako współautorzy. W przypadku, gdy istnieją inne osoby, które uczestniczyły w niektórych merytorycznych aspektach projektu badawczego, powinny one zostać uznane lub wymienione jako współautorzy. Autor korespondujący powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żadni niewłaściwi współautorzy nie zostali uwzględnieni w artykule oraz że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję manuskryptu i wyrazili zgodę na jego przesłanie do publikacji.

7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).

8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.

9. Niezwłocznego powiadomienia i współpracy z wydawcą, gdy odkryją znaczący błąd lub nieścisłość w swojej opublikowanej pracy. Obowiązkiem autora jest wycofanie lub poprawienie artykułu.

10. Wyrażenie przez Autora/Autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopiśmie „Colloquium” jest równoznaczne z oświadczeniem, o którym mowa w punktach 1 i 2.