WSPARCIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY W DOŚWIADCZENIACH PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/40coll2023

Słowa kluczowe:

Instytucje pomocy społecznej, pomoc dla uchodźców z Ukrainy, relacje pomocowe

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem zaangażowania instytucji ośrodków pomocy społecznej w Polsce we wsparcie funkcjonowania uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Głównym celem jest analiza subiektywnej oceny realizowanych działań świadczonej pomocy instytucjonalnej na podsta- wie doświadczeń pracowników instytucji pomocy. Znaczącym aspektem prezentowanych w artykule badań empirycznych jest wskazanie na różnorodność inicjowania nowych form pomocy, podejmowanie dodatkowych działań, towarzyszące temu zaangażowanie i naturalne konsekwencje (pozytywne i negatywne) wieloaspektowego wsparcia. Prezentowana analiza jest częścią szerszych badań dotyczących pomocy w kryzysie uchodźczym. Wybrane zagadnienia opracowane w tym artykule odnoszą się do interakcyjnych aspektów wsparcia, które ukazują różne doświadczenia relacji pomocowych. Artykuł podejmuje analizę jakościową od- powiedzi, na zamieszczone w ankiecie pytania otwarte.

Bibliografia

Baszczak, Ł., Kiełczewska, A., Kukołowicz, P., Wincewicz, A., Zyzik R. (2022). Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy. Polski Instytut Ekonomiczny. https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/07/Pomoc-pol-spol-UKR-22.07.2022-D-1.pdf (dostęp: 11.12.2022).

CBOS. (2022). Komunikat nr 88. Polacy w obliczu wojny na Ukrainie. https://cbos.pl/SPI- SKOM.POL/2022/K_086_22.PDF (dostęp: 3.12.2022).

Chmielewska-Kalińska, I., Dudek, B., Strzelecki, P. (2022). Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP, Departament Statystyki Warszawa. https://www.nbp.pl/publikacje/migracyjne/sytua- cja-uchodzcow-z-Ukrainy-w-Polsce.pdf (dostęp: 8.12.2022).

Deloitte. (2022, październik). Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Wyzwania i potencjał integracji. Monitor Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Re- ports/pl-Uchodzcy-z-Ukrainy-w-Polsce-Report.pdf (dostęp: kwiecień 2023).

Długosz, P., Kryvachuk, L., Izdebska-Długosz, D. (2022). Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość. Wydawnictwo Academicon. https://depot.ceon.pl/bitst- ream/handle/123456789/21387/Uchodzcy_wojenni_net%2814%29.pdf?sequence=6&isA- llowed=y (dostęp: 5.01.2022).

Firlit-Fesnak, G., Jaroszewska, E., Łotocki, Ł., Łukaszewska-Bezulska, J., Ołdak, M., Zawadzki, P., Żołędowski, C., Żukowski, T. (2022). Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i poli- tyka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny. Raport roboczy. Katedra Polityki Społecznej, WNPiSM. https://wnpism.uw.edu.pl/wp-content/uplo- ads/2022/04/Kryzys-uchodzczy-2022-raport-KPS.pdf (dostęp: 28.11.2022).

Herman, J. L. (2004). Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP.

Jaroszewicz, M., Grzymski, J., Krępa, M. (2022). The Ukrainian Refugee Crisis Demands New Solutions. Nature Human Behaviour, 6(6), 750. http://doi.org/10.1038/s41562-022-01361-3.

NIK. (2019). Raport. Informacja o wynikach kontroli. Departament pracy, spraw społecznych i rodziny. Organizacja i warunki pracy pracowników socjalnych w gminach.

https://www.nik.gov.pl/plik/id,21565,vp,24214.pdf (dostęp: 5.01.2023).

MSWiA. (2020). Polityka migracyjna Polski – diagnoza stanu wyjściowego. Departament Ana- liz i Polityki Migracyjnej MSWiA. https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-migracyjna-polski--diagnoza-stanu-wyjsciowego (dostęp: 1.12.2022).

Polkowska, D., Podgórska, K., Kolasa-Nowak, A., Nowakowski, M., Dyczewski, B., Filipek, K. (2022). CELSI, Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in Central and Eastern European countries (BARMIG). National Report Poland, UMCS, CELSI Research Report No. 47 August 2022. https://ideas.repec.org/p/cel/report/47.html (dostęp: maj 2023).

Sennett, R. (2012). Szacunek w świecie nierówności. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej. (b.d.). Dane statystyczne dot. wniosków o nadanie statusu cudzoziemca UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. https://dane.gov.pl/pl/dataset/2715,za- rejestrowane-wnioski-o-nadanie-statusu-ukr?page=11&per_page=20&q=&sort=- data_date&model=resources (dostęp: 5.10.2022).

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej. (b.d.). Zarejestrowane wnioski o nadanie statusu UKR w związku z konfliktem na Ukrainie. Stan na 25.04.2022 r. https://dane.gov.pl/pl/data- set/2715,zarejestrowane-wnioski-o-nadanie-statusu-ukr/resource/38086 (dostęp: 20.12.2022).

UNHCR. (2022). Lives on Hold: Profiles and Intentions of Refugees from Ukraine. Czech Republic, Hungary, Republic of Moldova, Poland, Romania & Slovakia. Regional Bureau for Europe.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-15

Numer

Dział

Artykuły