PEDAGOG SPECJALNY JAKO WSPÓŁORGANIZATOR EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W NARRACJACH NAUCZYCIELI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/48coll2023

Słowa kluczowe:

edukacja włączająca, specjalne potrzeby edukacyjne, pedagog specjalny

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi wycinkową prezentację obrazu pracy pedagoga specjalnego w szkołach ogólnodostępnych, przedstawionego przez pryzmat narracji nauczycieli. Celem jest zaprezentowanie realiów pracy pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych, w związku z wprowadzeniem obowiązku zatrudniania w placówkach oświatowych specjalistów z tego obszaru, a także wskazanie na konieczność głębszej analizy niniejszej problematyki z perspektywy przygotowania pedagogów specjalnych do podejmowania realnych zadań zwiększających skuteczność realizacji idei edukacji włączającej w praktyce. Jest to zadanie wynikające z obecności w szkołach ogólnodostępnych coraz liczniejszej reprezentacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmianami kultury organizacji szkolnej, zwłaszcza w obszarze przygotowania kadry pedagogicznej, jako otwartej na potrzeby wszystkich uczniów.

Bibliografia

Bartuś, E. (2011). Kompetencje diagnostyczne i kreatywne nauczycieli a ich postawy wobec in- tegracji szkolnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Bąbka, J., Nowicka, A. (2019). Edukacja inkluzyjna, aby nie była iluzją... Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 36, 11–30.

Brzezińska, A., Jabłoński, S., Ziółkowska, B. (2014). Specyficzne i specjalne potrzeby eduka- cyjne. Edukacja, 2(127), 37–52.

Chrzanowska I. (2015). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Chrzanowska I. (2019). Postawy wobec edukacji włączającej – jakie skutki. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red. nauk.) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa, t.7, 44-53.

Cichocka-Segiet, K., Mostowski, P., Rutkowski, P. (2019). Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red. nauk.) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. (t.7, s. 208–217). Fun- dacja Rozwoju Systemu Edukacji, Seria Naukowa.

Dązbłaż, B. (2022). Skokowy wzrost liczby diagnoz dzieci z autyzmem, a dane i tak są niedoszacowane. https://www.prawo.pl/zdrowie/diagnoza-dziecka-z-autyzmem,517430.html (dostęp: 10.07.2023).

Dobrołowicz, J. (2015). Paradygmat interpretatywny w jakościowych badaniach społecznych. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 26, 99–112.

Domagała-Zyśk, E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.). Z problematyki teatrologii i pedagogiki (s. 553– 568). Wydawnictwo KUL.

Gajdzica, Z. (2013). Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przy- czynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kołodziej, J. (2018). Analiza narracyjna: przygotowanie projektu badań. W: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie (s. 45–66). Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Wydawnictwa Naukowe PWN.

Krawczyk-Bocian, A. (2019). Narracja w pedagogice. Teoria. Metodologia. Praktyka badawcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Krause, A. (2020). Paradygmaty dydaktyki i ich implikacje dla pedagogiki specjalnej – odsłona druga. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 40, 57–69.

MEiN. (2022). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez na- uczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, Dz. U. 2022 poz. 1610. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001610 (dostęp: 11.06.2023).

MEN. (2017). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz. U. 2017 poz. 1591. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591 (dostęp: 11.06.2023).

MNiSW. (2022, 26 sierpnia). Informacja dotycząca zatrudniania nauczycieli specjalistów w roku szkolnym 2022/2023. https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-zatrud- niania-nauczycieli-specjalistow-w-roku-szkolnym-20222023

NIK. (2017). Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólno- dostępnych szkołach i placówkach. Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli. https://www.nik.gov.pl/plik/id,16353,vp,18878.pdf (dostęp: 10.06.2023).

Olechowska A. (2016). Specjalne potrzeby edukacyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Paradowska, E. (2020). Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych. Szkoła Specjalna, 2, 85–98.

Pisula, E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skałbania, B., Babiarz, M. Z. (2018). Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia?. Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 18(11), 17–27.

Szumski, G. (2019). Koncepcja edukacji włączającej. W: I. Chrzanowska, G. Szumski (red. nauk.) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole (t.7, s. 14–25). Fundacja Rozwoju Sys- temu Edukacji, Seria Naukowa.

Szumski, G., współp. Firkowska-Mankiewicz, A. (2010). Wokół Edukacji Włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjal- nych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Trochała, K. (2023, 17 lutego). Spektrum autyzmu: diagnozy na wyrost czy faktyczny wzrost przypadków? Serwis Zdrowie. https://zdrowie.pap.pl/rodzice/spektrum-autyzmu-diagnozy- na-wyrost-czy-faktyczny-wzrost-przypadkow ( dostępu: 5.07.2023).

Zalewska-Bujak, M. (2022), W poszukiwaniu nauczycielskiego oporu – na podstawie narracji nauczycieli. Lubelski Przegląd Pedagogiczny, XLI(1), 23–40.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-15

Numer

Dział

Artykuły