Opłaty

Redakcja nie pobiera opłat za opublikowanie artykułu w czasopiśmie.

Autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski zwolniony z opłat.