Rada Naukowa

prof. dr hab. Bettina Alavi (Pädagogische Hochschule Heidelberg, Niemcy)

prof. Shantanu Chakrabarti (University of Calcutta, Indie)

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska) [Obejrzyj dorobek w PBN]

prof. dr hab. Rainer Hering (Universität Hamburg, Niemcy)

prof. dr hab. Zdenka Kalnicka (Ostravská Univerzita, Czechy)

dr dab. Iwona Klonowska (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

prof. Michel Korinman (Université Paris-Sorbonne, Francja)

prof. Arvind Kumar (Manipal University, Indie)

dr hab. Marian Marcinkowski (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie)

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Polska) [Obejrzyj dorobek w PBN]

prof. dr hab. Iwan Pankiewicz (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki, Ukraina)

dr hab. Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański, Polska) [Obejrzyj dorobek w PBN]

dr hab. Małgorzata Świder (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

 

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

Rada Naukowa czasopisma jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego.
Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

  • czuwanie nad poziomem naukowym (merytorycznym) czasopisma;
  • wyznaczanie w porozumieniu z redakcją kierunków i obszarów badań, które traktowane będą jako priorytetowe w procesie ich publikowania;
  • troska o popularyzację rezultatów badań naukowych publikowanych w czasopiśmie;
  • wspieranie i promocja czasopisma w środowiskach naukowych krajowych i zagranicznych.

Członków Rady Naukowej powołuje redaktor naczelny czasopisma na wniosek osób wchodzących w skład redakcji.

Rada ocenia przynajmniej raz w roku poziom naukowy czasopisma proponując kierunki naukowego rozwoju.

Rada może wypowiadać się we wszystkim sprawach związanych z funkcjonowaniem czasopisma.

Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w roku, po uzgodnieniu z Radą Redakcyjną.

Zaproszenie przekazuje drogą on-line sekretarz redakcji.

W spotkaniach tych bierze udział, poza członkami Rady, także redaktor naczelny i sekretarz czasopisma.