DLACZEGO KANT NIE NAPISAŁ FILOZOFII POLITYCZNEJ?

HANNAH ARENDT WYKŁADY O FILOZOFII POLITYCZNEJ KANTA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/09coll2024

Słowa kluczowe:

estetyzacja polityki, postęp, sensus communis, wola powszechna, władza sądzenia, gatunek ludzki

Abstrakt

Tekst stanowi krytyczną analizę Wykładów o filozofii politycznej Kanta Hannah Arendt pod kątem wykorzystania jej refleksji w badaniach nad estetyzacją polityki. Wstęp poświęcony jest postawieniu problemu, część druga (punkty 1–4) – skrótowej rekonstrukcji myśli zawartej w Wykładach Arendt, trzecia (punkty 5–7) zaś ma charakter krytyczny. Autorka Kondycji ludzkiej nie uwzględniła w swoich refleksjach o Kancie jego rozumienia natury ludzkiej oraz struktury i wzajemnych relacji władz poznawczych. Zamiast tego w Wykładach Arendt pojawiła się teza o towarzyskości istoty ludzkiej jako podstawie polityki. W konsekwencji niemalże całkowicie zignorowała jej etyczny i racjonalny wymiar, sensus communis wykładała jako zmysł wspólnotowy, zapoznała znaczenie woli powszechnej w myśli Kanta, a w zarysowanej wizji postępu gatunku ludzkiego przyjęła, że ma on charakter asymptotyczny, jednak nie przemyślała asymptoty rozwoju. W efekcie w refleksji historycznej odrzuciła jakiekolwiek inwarianty, co na gruncie poglądu Kanta wydaje się nie do przyjęcia. Twierdzę, że myśl polityczną Kanta należy interpretować jako ogniwo pośrednie pomiędzy wizją polityki Rousseau i Hegla, jako próbę generalizacji woli powszechnej na cały ród ludzki. Arendt była jak najdalsza od takich wniosków, choć otworzyła pewną perspektywę dla badań nad estetyzacją polityki. O ile u Rousseau i Kanta legitymizacji polityce dostarcza etyczna władza sądzenia, o tyle jej estetyzacja polega z tej perspektywy na przejęciu tej funkcji przez władzy sądzenia estetyczną.

Bibliografia

Arendt, H. (1993). Korzenie totalitaryzmu (tłum. M. Szawiel, D. Grindberg). Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa.

Atrendt, H. (1998). Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła (tłum. A. Szoskiewicz). Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.

Arendt, H. (2003). Odpowiedzialność i władza sądzenia (tłum. W. Madej, M. Godyń). Wydawnictwo Prószyński i S-ka.

Arendt, H. (2010). Kondycja ludzka (tłum. A. Łagodzka). Wydawnictwo Aletheia.

Arendt, H. (2012). Wykłady o filozofii politycznej Kanta (tłum. P. Kuczyński, M. Moskalewicz). Wydawnictwo Kronos.

Beiner, R. (2001). Rereading Hannah Arendt’s Kant Lectures. W: R. Beiner, J. Nedelsky (Eds.), Judgment, Imagination and Politics. Themes from Kant and Arendt (s. 91–103). Rowman & Littlefield Publishers Inc.

Canovan, M. (1992). Hannah Arendt – A Reintepretation of Her Political Thought. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511521300

Dossa, S. (1989). The Public Realm and the Public Self. The Political Theory of Hannah Arendt. Wilfrid Laurier UP.

Grygińć, J. (2012). Wola powszechna w filozofii politycznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Hassner, P. (2010). Immanuel Kant, przekł. Wonicki, Rafał W: L. Strauss, J. Cropsey (red.), Historia filozofii politycznej (s. 591–631). Wyd. Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Fronda PL.

Hegel, G.W.F. (1958). Wykłady z filozofii dziejów (tłum. J. Grabowski, A. Landman). PWN.

Hegel, G.W.F. (1989). Vorlesungen Uber die Philosopie der Geschichte. W: G.W.F. Hegel, Werke (Band 12). Suhrkamp Verlag.

Jay, M. (1978). Hannah Arendt: Opposing Views. Partisan Review, 45(3), 347–380.

Kant, I. (2004). Krytyka władzy sądzenia (tłum. J. Gałecki). PWN.

Kant, I. (2001). Krytyka czystego rozumu (tłum. R. Ingarden). Wydawnictwo Antyk.

Kant, I. (2001). Uzasadnienie metafizyki moralności (przekł. M. Wartenberg). Wydawnictwo Antyk.

Kant, I. (2012). Co znaczy orientować się w myśleniu? (tłum. D. Pakalski). W: Dzieła zebrane, VI, Pisma po roku 1781 (s. 29–45).WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kant. I. (2012). O porzekadle: to może być słuszne w teorii, ale nie jest nic warte w praktyce (tłum. M. Żelazny). W: Dzieła zebrane, VI, Pisma po roku 1781 (s. 139–154).WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kant, I. (2012). Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym (tłum. T. Kupś). W: Dzieła zebrane, VI, Pisma po roku 1781. WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kant, I. (2012). O porzekadle: to może być słuszne w teorii, ale nie jest nic warte w praktyce, (tłum. M. Żelazny). W: Dzieła zebrane, VI, Pisma po roku 1781 (s. 265–304). WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kant, I. (2012). Ku wiecznemu pokojowi (tłum. M. Żelazny). W: Dzieła zebrane, VI, Pisma po roku 1781 (s. 331–374). WN Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kłoskowska, A. (2011). Kultura masowa. PWN.

Moskalewicz, M. (2013). Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nowak, P. (2018). Przemoc i słowa. W kręgu filozofii politycznej Hannah Arendt. Biblioteka Kwartalnika Kronos.

Parekh, S. (2008). Hannah Arendt and the Challenge of Modernity: a Phenomenology of Human Rights. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203927816

Riley, P. (2015). Kant on General Will. W: J. W. Farr, D. Lay (Eds.), The General Will. The Evolution of a Concept (s. 333–349). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781107297982.017

Rogoziecki, R. (2020). Wstęp do badań nad estetyzacją polityki. O kondycji ludzkiej według Hannah Arendt. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 21(4), 99–119.

Rousseau, J.-J. (1956). Rozprawa o pochodzeniu nierówności między ludźmi. W: J.-J. Rousseau. Trzy rozprawy z filozofii społecznej (tłum. H. Elzneberg, s. 107–278). PWN.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej (tłum. D. Lachowska). PWN.

Wolin, R. (2001). Heidegger’s Children: Hannah Arendt, Karl Löwich, Hans Joas and Herbert Marcuse. Princeton University Press.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-01

Numer

Dział

Artykuły