DOKTORZY NA STANOWISKU PROFESORA UCZELNI – ROZWIĄZANIA STATUTOWE I PRAKTYKA W WYBRANYCH UCZELNIACH PUBLICZNYCH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/14coll2024

Słowa kluczowe:

Konstytucja dla Nauki, publiczne uczelnie wyższe, profesor uczelniany

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena stopnia, w jakim przepisy ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, ze zm.) – dalej u.p.s.w.n., zostały odzwierciedlone w przepisach statutów uczelni publicznych. Na temat implementacji prawa zapisanego w u.p.s.w.n. powstały już opracowania (Leja, 2020), jednak dotyczyły one przede wszystkim największych polskich uczelni publicznych. Wyniki tych prac skłoniły autorkę do sprawdzenia, w jaki sposób zaimplementowano prawo w mniejszych jednostkach, gdzie instytucje nieformalne mają większe znaczenie w procesie zarządzania jednostką i tworzenia obowiązującego w niej prawa uczelnianego. W artykule zostaną zaprezentowane rozwiązania, dotyczące polityki awansowej, umożliwiające osobom ze stopniem naukowym doktora na zajmowanie stanowiska profesora uczelnianego. Analiza statutów wybranych uczelni wykazała ogromne zróżnicowanie w sposobie podejścia do tej kwestii. Od najbardziej lakonicznie opisanych warunków, których spełnienie jest niezbędne do zatrudnienia na stanowisku profesora uczelnianego, sprowadzających się do zapisanych w ustawie p.s.w.n. „znaczących osiągnięć” naukowych, artystycznych, dydaktycznych, zawodowych (w zależności od grupy pracowników – Dz.U. poz. 1668, ze zm.), po szczegółowe opisy warunków zatrudnienia, stanowiące wielostronicowe załączniki do statutów. Stąd próba ocenystopnia, w jakim uczelnie otwierają – bądź nie – możliwości awansu osób ze stopniem doktora na sta- nowisko profesora uczelnianego.

Ocenę efektów przyjętych w różnych uczelniach rozwiązań przeprowadzono w oparciu o badanie jakościowe na próbie 17 publicznych szkół wyższych. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem pro- gramu NVivo 12 Plus.

Bibliografia

Błocki, Z. (2016). Kariera naukowa w Polsce. Czy da się zmienić coś, co nie działa? W: Debaty PAU tom III, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Borecki, T. (2016). Obecny stan postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora – uwagi nie tylko krytyczne. W: Debaty PAU, tom III, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

European Tertiary Education Register. Pobrane z: https://www.eter-project.com/#/home.

GUS. (2020). Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku. Urząd Statystyczny w Gdańsku. Warszawa-Gdańsk.

Jajszczyk, A. (2008, 5 sierpnia). Siedem grzechów głównych szkolnictwa wyższego w Polsce. INFOS, Biuro Analiz Sejmowych, 9(33). Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/92DEA66762A976E8C1257435002D8DD5/$file/infos_033.pdf

Jajszczyk, A. (2013). Polskie uczelnie – czas na jakość. W: J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku. ISW-FRP.

Jajszczyk, A. (2017). Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.3

Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Wolter Kluwer Polska SA.

Marklund, G., Naczinsky, Ch., Ziarko, W., Winckler, G., Puukka, J., File, J., Holm-Nielsen, J.B., Melin, G. (2017). Peer Review: System Szkolnictwa Wyższego oraz Nauki w Polsce. Horizon 2020, Policy Support Facility. Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji.

Ocena skutków regulacji projektów nr UA32 i UA33 w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, 17.09.2017 r.

Radwan, A. (red.). (2017). Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Oficyna Allerhanda.

Shaw, M. A. (2019). Strategiczny instrument czy instytucja społeczna? Zracjonalizowane mity uniwersytetu w percepcjach interesariuszy reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1–2. https://doi.org/10.14746/nisw.2019.1-2.8

Stachowiak-Kudła, M. (2018). Opinia zewnętrzna sporządzona przed nadaniem numeru druku sejmowego przez Marszałka Sejmu. Warszawa.

Zestawienie uwag do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgłoszonych w ramach opiniowania i konsultacji, Druk nr 2446, część II, Warszawa, 5 IV 2018.

Żylicz, M. (2015). Przyszłość uniwersytetów w Polsce. Polska Akademia Umiejętności. W: Debaty PAU tom II. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Żylicz, M. (2017). Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 https://doi.org/10.14746/nisw.2017.2.1

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018 poz. 1668. Pobrane z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668

Dokumenty uczelni

Statut Akademii Morskiej w Szczecinie.

Statut Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Statut Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Statut Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Statut Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Statut Politechniki Częstochowskiej.

Statut Politechniki Koszalińskiej.

Statut Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Statut Politechniki Opolskiej.

Statut Politechniki Świętokrzyskiej.

Statut Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Statut Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Statut Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Statut Uniwersytetu Opolskiego.

Statut Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Statut Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Statut Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Uchwała Nr 31/2022 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dn. 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia kryteriów uprawniających do ubiegania się o stanowisko profesora uczelni, adiunkta i asystenta.

Załącznik nr 2 do statutu Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy / PBŚ: „Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne na niektóre stanowiska w grupie nauczycieli akademickich” wprowadzony uchwałą nr 5/459 Senatu UTP im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dn. 23 czerwca 2021 r.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-01

Numer

Dział

Artykuły