FREIREGO BADIOU: O PEWNEJ ODMIANIE KRYTYKI MYSLI FREIROWSKIEJ I JEJ MOŻLIWEJ OBRONIE

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/12coll2024

Słowa kluczowe:

Freire, Badiou, emancypacja, edukacja ludowa, uniwersalizm

Abstrakt

Artykuł ten ma dwa zasadnicze cele. Pierwszy polega na wprowadzeniu do polskiej teorii edukacji współczesnych odmian krytyki Freirowskiej filozofii edukacji. Pośród wielu najbardziej istotną i niezwykłą jest Braynera (2017) krytyka instytucjonalizacji myśli Freirowskiej. Brayner oskarża freirystów o tworzenie pewnego rodzaju kultu religijnego wokół Freirego, co prowadzi do anihilacji transformatywnego potencjału emancypacyjnego edukacji ludowej.

Drugim zadaniem jest przetłumaczenie krytyki Braynera na język koncepcji uniwersalizmu autorstwa Badiou. Zabieg taki nie tylko pozwoli na zrozumienie krytyki myśli Freirego z wewnątrz Freirowskiego paradygmatu, ale także pozwoli na wprowadzenie pojęcia wydarzenia, aby zrozumieć quasi-religijną dynamikę ciągle obecną w paradygmacie zmiany społecznej.

Bibliografia

Andrzejewski, B. (2006). Zieleńczyk Adam. W: B. Andrzejewski, R. Kozłowski (red.), Słownik filozofów polskich (s. 24–35). Poznań.

Borzym, St. (1991). Filozofia polska 1900–1950. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Czyżewski, T. (1973). Filozofia Polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys rozwoju. Warszawa.

Jadczak, R. (1987). Adam Zieleńczyk (1880–1943). O potrzebie nauki. Euhemer, 3–4, 41–53.

Jadczak, R. (1987 A). Adam Zieleńczyk jako historyk filozofii. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Filozofia X, 182, 21–37.

Jadczak, R. (1988). Adam Zieleńczyk (1880–1943[1944]). Ruch Filozoficzny, 2, 139–144.

Jakubiak, K., Lepert, R. (2003). Sposoby rozumienia „filozofii wychowania” w polskiej pedagogice XIX i XX wieku. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej (s. 223–239). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Jedynak, St. (red.). (1986). Zieleńczyk Adam. W: Etyka w Polsce. Słownik pisarzy (s. 204–205). Wrocław.

Jedynak, St. (2015). Filozofia wychowania Adama Zieleńczyka. W: P. Domeracki, A. Grzeliński, R. Wiśniewski (red.), Filozofia – Etyka – Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze (s. 137–142), Toruń.

Kaczmarzyk-Kiełb, L. (1998). Zieleńczyk Adam. W: W. Bobrowska-Nowak, D. Drynda (red.), Słownik pedagogów polskich (s. 228–229). Katowice.

Kołakowski, L. (1971). Zieleńczyk Adam. W: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy (s. 444–445). Wrocław.

Kula, R. (1993). Etyczne przesłanki pedagogiki Adama Zieleńczyka. W: D. Drynda (red.), Studia z historii polskiej pedagogiki. Koncepcje pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej (s. 71–84), Katowice.

Skarga, B. (red.). (1975). Polska myśl filozoficzna i społeczna. KiW.

Seńko, Wł. (1967). Filozofia Polska. Warszawa.

Sosnowska, P. (2009). Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej. Warszawa.

Straszewski, M. (1912). Dzieje filozoficznej myśli polskiej. Kraków.

Straszewski, M. (red.). (1921). Polska filozofia narodowa. Kraków.

Straszewski, M. (1930). Historia filozofii w Polsce, Kraków.

Struve, H. (1907). Filozofia polska w ostatnim dziesięcioleciu (1894–1904). Warszawa.

Struve, H. (1911). Historia logiki jako teorii poznania w Polsce. Warszawa.

Sztobryn, S. (2016). Wprowadzenie do analizy współczesnej polskiej filozofii wychowania. Studia Pedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum, 19(1), 157–176.

Szulakiewicz, W. (2005). Z dziejów związków filozofii i pedagogiki w Polsce w latach 1900–1939. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 29 Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia, 23–35.

Szycówna, A. (1907). Rozwój pojęć moralnych u dzieci. Przegląd Filozoficzny, X(4), 548–556.

Szycówna, A. (1907). Psychologia dziecka w początkach XX wieku. Przegląd Filozoficzny, X(4), 546–548.

Śródka, A. (red.). (1998). Zieleńczyk Adam. W: Uczeni polscy XIX–XX stulecia (t. IV, s. 595–596). Warszawa.

Wąsik, W. (1959). Adam Zieleńczyk jako historyk filozofii. Życie i Myśl, 9–10, 14–26.

Zieleńczyk, A. (1910). Historiozofia Trentowskiego. Biblioteka Warszawska, 70, 1, s. 353–373.

Zieleńczyk, A. (1911a). Przegląd prac o filozofii w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu (1901–1910). Ruch Filozoficzny, 1, 57–63.

Zieleńczyk, A.(1911b), Wstęp. W: J. G. Fichte. Powołanie człowieka. Lwów.

Zieleńczyk, A. (1912a). Drogi i bezdroża filozofii. Warszawa.

Zieleńczyk, A. (1912b). „Humanizm i poznanie” Floriana Znanieckiego. Biblioteka Warszawska, IV, s. 596–602.

Zieleńczyk, A. (1913a). Filozofia uniwersalna Trentowskiego. Warszawa.

Zieleńczyk, A. (1913b). Stanowisko Henryka Struvego w dziejach filozofii polskiej. Przegląd Filozoficzny, 1, 1–20.

Zieleńczyk, A.(1924). Geneza i charakterystyka kantyzmu polskiego. Przegląd Filozoficzny, 27(III–IV).

Zieleńczyk, A. (1926a). Świadectwo dojrzałości a wstęp do szkół akademickich. Muzeum. Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictw, XLI(4), 274–288.

Zieleńczyk, A (1926b). Prawdy żywe. Przegląd Filozoficzny, 29(3–4), 155–172.

Zieleńczyk, A. (1928). Hoene-Wroński. Warszawa.

Zieleńczyk, A. (1938). Marian Borowski. życie i dzieło. Przegląd Filozoficzny, 41(II), 115–119.

Zieleńczyk, A. (1932). Samorząd uczniowski w Polsce. Oświata i Wychowanie, 4(IV), 324–364.

Tatarkiewicz, W. (1948a). Zarys dziejów filozofii w Polsce. Kraków.

Tatarkiewicz, W. (1948b). Pięćdziesiąt lat filozofii w Polsce. Warszawa.

Walicki, A. (1983). Zarys dziejów filozofii polskiej. Warszawa.

Wąsik, W. (1959). Adam Zieleńczyk jako historyk filozofii. Życie i Myśl, 9–10, 14–26.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-01

Numer

Dział

Artykuły