ODDZIAŁYWANIE ICT NA SZYBKOŚĆ OPEROWANIA INFORMACJĄ – PODOBIEŃSTWA OPINII UCZNIÓW I NAUCZYCIELI (RAPORT Z BADAŃ)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/01coll2022

Słowa kluczowe:

pedagogika medialna, badania diagnostyczno-korelacyjne, korelacja opinii, kompetencje informacyjne, wykorzystywanie ICT, operowanie informacją

Abstrakt

Artykuł przedstawia fragment badań, diagnostyczno-korelacyjnych o charakterze ilościowo-jakościowym, ustalających kompetencje informacyjne uczniów w zakresie wykorzystywania metod i narzędzi ICT. Poszukuje odpowiedzi na pytanie określające skutki stosowania ICT przez dzieci i młodzież (poziom istotności oddziaływań nowych mediów) w obszarze operowania informacją. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego (ankietę i wywiad) oraz metody statystyczne (test niezależności chi-kwadrat i współczynnik korelacji Pearsona). Zbadano 2510 uczniów i 1110 nauczycieli. Ustalono, że: 1) według zagregowanej hierarchii ważności oddziaływań ICT, operowaniu informacją i uczniowie i nauczycie nadali największą wagę (miejsce pierwsze); 2) istnieje wyraźny związek (korelacja: bardzo wysoka, dodatnia, pozytywna – r = 0,89) pomiędzy opinią uczniów a spostrzeżeniami nauczycieli, co do skutków korzystania przez dzieci i młodzież z ICT przejawiających się rozwojem umiejętności operowania informacją; 3) obliczenia czynników różnicujących wykazały istotne różnice statystyczne pomiędzy skutkami oddziaływań ICT na dzieci i młodzież w zakresie szybkości poszukiwania, selekcjonowania i wartościowania informacji a: płcią, etapem kształcenia i miejscem nauki uczniów; 4) zauważalne jest znaczące podobieństwo między opinią uczniów a nauczycieli – nieznaczne „odseparowanie” świata dzieci i młodzieży („My”) od świata nauczycieli („Oni”).

Pobrania

Opublikowane

2022-05-01

Numer

Dział

Artykuły