SPRAWIEDLIWOŚĆ JAKO PIERWSZA CNOTA INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH W OPINIACH MŁODYCH POLAKÓW I AUSTRIAKÓW. PERSPEKTYWA PORÓWNAWCZA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/15coll2022

Słowa kluczowe:

system edukacji, instytucje edukacyjne, sprawiedliwość, równość/nierówność, ład społeczny

Abstrakt

Celem artykułu jest zdobycie wiedzy na temat równości/nierówności szans na realizację celów, aspiracji i oczekiwań edukacyjnych wśród młodych dorosłych, studentów pedagogiki w Polsce i w Austrii. Główne pytanie problemowe odnosi się do działalności instytucji edukacyjnych w obu krajach, zwłaszcza w aspekcie równego i sprawiedliwego dostępu do nich. Odpowiedzi na pytania problemowe uzyskano za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych, które umożliwiły poznanie poglądów studentów na temat funkcjonowania instytucji edukacyjnych, ich dostępności dla szerokiego grona obywatelek i obywateli oraz – pośrednio – czynniki najsilniej generujące nierówności. Wypowiedzi obu grup studentów świadczą, po pierwsze, o braku aprobaty młodych ludzi dla istniejącego ładu społecznego, po drugie o dużej dysproporcji pomiędzy ich oczekiwaniami i wyobrażeniami odnośnie do rzeczywistości społecznej a realiami życia publicznego, w którym wyraźnie zawodzą instytucje edukacyjne, stwarzające, wbrew zasadom demokracji, możliwości dla jednych członków społeczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu swobód i szans innych. 

Pobrania

Opublikowane

2022-06-30

Numer

Dział

Artykuły