OCHOTNICZE HUFCE PRACY JAKO INSTYTUCJE RYNKU PRACY NA WARMII I MAZURACH

Autor

Słowa kluczowe:

edukacja, młodzież, Ochotnicze Hufce Pracy, rynek pracy, wychowanie

Abstrakt

Ochotnicze Hufce Pracy są jedną z kluczowych państwowych placówek skupiających się na organizacji systemowego wsparcia dla młodzieży w obszarze jej aktywizacji społecznej i zawodowej, tzn. wychowania, kształcenia, szkoleń, doradztwa oraz zatrudnienia. Jako instytucje budżetowe mają powierzoną odpowiedzialność zwłaszcza za młodzież trudną, wywodzącą się ze środowisk społecznie zaniedbanych, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Na przestrzeni ostatnich lat instytucje te w sposób elastyczny dostosowały charakter swojej działalności oraz pełnione funkcje do wciąż zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Celem artykułu jest przedstawienie działalności Ochotniczych Hufów Pracy na Warmii i Mazurach w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia społecznego, uzupełnienia wykształcenia i przygotowania zawodowego młodzieży i bezrobotnych do 25. r.ż. W pracy zastosowana została analiza dokumentów normatywnych tzn. statutów, regulaminów i programów wychowawczo-edukacyjnych poszczególnych jednostek OHP oraz indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone z przedstawicielami OHP w regionie. Materiał badawczy niezbędny do wyciągnięcia wniosków zebrano w OHP działających na terenie Warmii i Mazur oraz rekomendacjami niezbędnymi do doskonalenia czy optymalizacji działalności pedagogicznej.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-20

Numer

Dział

Artykuły