O czasopiśmie

Colloquium
ISSN 2081-3813
e-ISSN 2658-0365

Kwartalnik „Colloquium" ukazuje się od 2009 r. jako recenzowane czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej problematyce edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, kulturowej, jak i politologicznej. Wiodącą w czasopiśmie dyscypliną naukową, wg aktualnej klasyfikacji, jest pedagogika oraz nauki o polityce i administracji (w ramach dziedziny nauk społecznych).

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons BY NC ND 4.0.

Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). Ponadto każdy artykuł poddawany jest analizie w systemie antyplagiatowym.

Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access. „Colloquium” ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu i papierowej. Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online. 

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania) zamieszczone są w zakładce „Dla Autorów”.

Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w:

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);

- BazHum (Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych);

- Index Copernicus Journal Master List (ICV 2020 = 99.22);

- ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);

- ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES);

- PBN / POL-index;

- DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 1.12.2021 kwartalnik „Colloquium” (ISSN 2081-3813; e-ISSN 2658-0365) otrzymał 100 punktów z przypisanymi dyscyplinami naukowymi: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, pedagogika i psychologia. Numer czasopisma w wykazie Ministerstwa to 200014.

W 2019 roku został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Aktualny numer

Tom 14 Nr 1 (2022): Colloquium

SPIS TREŚCI

 

Eunika Baron-Polańczyk

ODDZIAŁYWANIE ICT NA SZYBKOŚĆ OPEROWANIA INFORMACJĄ – PODOBIEŃSTWA OPINII UCZNIÓW I NAUCZYCIELI (RAPORT Z BADAŃ)

 

Witold Chmielewski

THE POLISH COLLEGE IN BEIRUT IN 1946–1948

 

Grzegorz Ciechanowski

DWIE DEKADY MORSKIEJ SŁUŻBY IKSA

 

Magdalena Ciechowska, Justyna Kusztal

THE INCLUSION OF RESPONDENTS IN QUALITATIVE PEDAGOGICAL RESEARCH. METHODOLOGICAL DILEMMAS AND LEGAL CONDITIONS

 

Elżbieta Gaweł-Luty

WYBRANE KONTEKSTY JAKOŚCI ŻYCIA

 

Marta Gliniecka

FOTO-TEKSTY STUDENTÓW PEDAGOGIKI JAKO PRETEKST DO REFLEKSJI I KONSTRUOWANIA AUTOPORTRETÓW FOTOGRAFICZNYCH

 

Anna Llanos-Antczak

EUROPEAN UNION BATTLEGROUPS – A DISILLUSION CORNERSTONE OF THE EU MILITARY CAPABILITIES

 

Andrzej Piotrowski, Łukasz Wirkus

STYLE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI A WYPALENIE ZAWODOWE WŚRÓD PERSONELU KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

 

Justyna Siemionow, Bartosz Atroszko

DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA PSYCHOSPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH PODCZAS PANDEMII COVID-19

 

Marta Wiatr

PRZEGLĄD BADAŃ NAD ZDALNĄ EDUKACJĄ PROWADZONĄ W POLSKIEJ SZKOLE W PIERWSZEJ FALI PANDEMII COVID-19 – O PRYMACIE TECHNIKI I TECHNOLOGII NAD REFLEKSJĄ PEDAGOGICZNĄ

 

Opublikowane: 2022-04-14
Wyświetl wszystkie wydania