O czasopiśmie

Colloquium
ISSN 2081-3813
e-ISSN 2658-0365

Kwartalnik „Colloquium" ukazuje się od 2009 r. jako recenzowane czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej problematyce edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, kulturowej, jak i politologicznej. Wiodącą w czasopiśmie dyscypliną naukową, wg aktualnej klasyfikacji, jest pedagogika oraz nauki o polityce i administracji (w ramach dziedziny nauk społecznych).

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons BY NC ND 4.0.

Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). Ponadto każdy artykuł poddawany jest analizie w systemie antyplagiatowym.

Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access. „Colloquium” ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu i papierowej. Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online. 

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania) zamieszczone są w zakładce „Dla Autorów”.

Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w:

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);

- BazHum (Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych);

- Index Copernicus Journal Master List (ICV 2020 = 99.22);

- ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);

- ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES);

- PBN / POL-index;

- DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 1.12.2021 kwartalnik „Colloquium” (ISSN 2081-3813; e-ISSN 2658-0365) otrzymał 100 punktów z przypisanymi dyscyplinami naukowymi: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, pedagogika i psychologia. Numer czasopisma w wykazie Ministerstwa to 200014.

W 2019 roku został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Aktualny numer

Tom 14 Nr 4 (2022): Colloquium

SPIS TREŚCI 

Krystyna Barłóg, Urszula Gruca-Miąsik, Joanna Leśniak, Aneta Lew-Koralewicz 

COHESION AND ADAPTABILITY OF A FAMILY WITH A CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITY AND PARENTS' SENSE OF LONELINESS DURING THE SARS-COV-2 CORONAVIRUS PANDEMIC IN POLAND

Spójność i zdolności adaptacyjne rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie oraz poczucie osamotnienia rodziców w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

Aneta Bołdyrew, Monika Nawrot-Borowska 

NOWOCZESNOŚĆ A DZIECKO – DZIECKO W NOWOCZESNOŚCI. RECEPCJA NOWEGO PODEJŚCIA DO DZIECIŃSTWA W TEORII I PRAKTYCE WYCHOWAWCZEJ W KRÓLESTWIE POLSKIM NA POCZĄTKU XX W.

Modernity and child – child in the modernity. The reception of new approach to the childhood in the theory and practise of education in the Kingdom of Poland at the beginning of the 20th century 

Artur Jocz 

JERZY HULEWICZ – WYBRANE PRZYKŁADY EKSPLIKACJI POSZUKIWAŃ RELIGIJNYCH

Jerzy Hulewicz – selected examples of the explication of religious search 

Izabela Kochan, Joanna Lewczuk, Anna Walczak 

DIFFICULTIES IN THE FUNCTIONING OF "EMERGING ADULT" UNIVERSITY STUDENTS IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Trudności w funkcjonowaniu studiujących „wschodzących dorosłych” w Polsce w czasie pandemii COVID-19 

Jarosław Korczak, Edyta Zawadzka 

EDUKACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH NA KIERUNKACH SPOŁECZNYCH – KONTEKSTY TEORETYCZNE, STAN I PERSPEKTYWY

Education of foreign students studying social sciences – theoretical contexts, condition and perspectives 

Dorota Majka-Rostek 

FAMILY IN THE BIOGRAPHICAL NARRATIVES OF OLDER GAY MEN IN POLAND

Rodzina w narracjach biograficznych starszych gejów w Polsce 

Robert Opora 

WYZWANIA I OGRANICZENIA RODZINNEJ KURATELI SĄDOWEJ W OKRESIE PANDEMII COVID-19

The challenges and limits of family probation during a pandemic COVID-19 

Małgorzata Rosalska, Sławomir Szymczak, Jakub Wierzbicki 

SAMOOCENA SZKOLNYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE DORADCZYCH KOMPETENCJI METODYCZNYCH

Self-assessment of school career counsellors in the field of methodological counselling competences

Sławomir Sztobryn 

DUCH I MATERIA. MEDIUMICZNE EKSPERYMENTY JULIANA OCHOROWICZA

Spirit and matter. Julian Ochorowicz's mediumistic experiments 

Magdalena Szpunar 

LUDZIE ZBĘDNI. OD LUDZI LUŹNYCH DO PREKARIUSZY

Redundant people

Piotr J. Przybysz 

PIOTR J. PRZYBYSZ (REC.): MARIUSZ OZIĘBŁOWSKI, REDUKCJA METAFIZYKI. STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ I PONOWOCZESNA TRANSFORMACJA PARADYGMATYCZNA, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO, CZĘSTOCHOWA 2021, SS. 357 Piotr J. Przybysz (reviewer): Mariusz Oziębłowski, Reduction of metaphysics. Stanisław Ignacy Witkiewicz and the postmodern paradigmatic transformation, Scientific Publisher of the University of Humanities and Life Sciences, Częstochowa 2021, pp. 357 

Opublikowane: 2022-12-30
Wyświetl wszystkie wydania