O czasopiśmie

Colloquium

ISSN 2081-3813
e-ISSN 2658-0365

Kwartalnik ukazuje się od 2009 r.

„Colloquium" jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym szeroko pojętej problematyce edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, kulturowej, jak i politologicznej. Wiodącą w czasopiśmie dyscypliną naukową, wg aktualnej klasyfikacji, jest pedagogika oraz nauki o polityce i administracji (w ramach dziedziny nauk społecznych).

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons BY NC ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).

Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics).

Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access

Każdy artykuł poddawany jest analizie w systemie antyplagiatowym.

„Colloquium” ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu i papierowej. Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online. 

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania) zamieszczone są w zakładce „Dla Autorów”. 

Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w: 

- „THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES” (Środkowo-Europejskie Czasopismo Nauk Społecznych i Humanistycznych) CEJSH;

- „Bazie danych o zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych” BazHum;

- „Index Copernicus Journal Master List" (ICV 2019 = 84.37);

- ICM (Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);

- ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES);

- POL-index.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 roku kwartalnik „Colloquium” (ISSN 2081-3813; e-ISSN 2658-0365) otrzymał 70 punktów i znajduje się na 29809 pozycji wykazu z przypisanymi dyscyplinami naukowymi: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, pedagogika i psychologia.

W 2019 roku został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Aktualny numer

Tom 13 Nr 1 (2021): Colloquium
Wyświetl wszystkie numery