O czasopiśmie

Colloquium
ISSN 2081-3813
e-ISSN 2658-0365

Kwartalnik „Colloquium" ukazuje się od 2009 r. jako recenzowane czasopismo naukowe poświęcone szeroko pojętej problematyce edukacyjnej, filozoficzno-społecznej, kulturowej, badań nad bezpieczeństwem jak i politologicznej. Wiodącą w czasopiśmie dyscypliną naukową, wg aktualnej klasyfikacji, jest pedagogika oraz nauki o polityce i administracji (w ramach dziedziny nauk społecznych). Połączenie pedagogiki, stosunków międzynaorodwych i bezpieczeństwa nie jest częste. Pokazuje to specyfikę publikacji, w których znajdują się treści na pograniczu przywództwa i wychowania, obywatelskości, dowodzenia, społecznych aspektów sił zbrojnych czy militarnych aspektów stosunków międzynarodowych. Nie są one dominujące ale tworzą przestrzeń, w której nasz tytuł chce się rozwijać. 

Właścicielem i wydawcą czasopisma Colloquium jest Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wszystkie artykuły są recenzowane. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons BY NC ND 4.0.

Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom publikacyjnym zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics). Ponadto każdy artykuł poddawany jest analizie w systemie antyplagiatowym.

Wszystkie artykuły są dostępne w Open Access. „Colloquium” ukazuje się w wersjach: elektronicznej dostępnej w Internecie w formie otwartego dostępu i papierowej. Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja online. 

Szczegółowe informacje na temat standardu przygotowania artykułu (jego struktury, zasad sporządzania przypisów i bibliografii, formularze do pobrania oraz opis procedury recenzowania) zamieszczone są w zakładce „Dla Autorów”.

Kwartalnik znajduje się na listach indeksowanych czasopism w:

- CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities);

- BazHum (Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych);

- Index Copernicus Journal Master List (ICV 2021 = 100.00);

- ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego);

- ERIH PLUS (EUROPEAN REFERENCE INDEX FOR THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES);

- PBN / POL-index;

- DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 5.01.2024 r. kwartalnik „Colloquium” (ISSN 2081-3813; e-ISSN 2658-0365) otrzymał 100 punktów z przypisanymi dyscyplinami naukowymi: nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, pedagogika i psychologia. Numer czasopisma w wykazie Ministerstwa to 200014.

W 2019 i 2022 roku został zakwalifikowany do ministerialnego (MNiSW) programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".

Aktualny numer

Tom 16 Nr 2 (2024): Colloquium

Janusz Świniarski  

SECURITOLOGICZNE UJĘCIE POTEGI JEDNOSTEK POLITYCZNYCH

Securitological conception of the power of political entities

 

Małgorzata Adamska-Chudzińska, Norbert Andraszak 

SITUATIONAL APPROACH IN MANAGING THE POLICE ORGANIZATION: SITUATIONAL LEADERSHIP EFFECTIVENESS

Podejście sytuacyjne w zarządzaniu Policją: aspekt efektywności przywództwa sytuacyjnego       

 

Nadia Gergało-Dąbek 

WOJNA O „PRAWO DO BYCIA I POZOSTANIA ROSJĄ”

The war for “the right to be and remain Russia”                           

 

Katarzyna Wardin 

RUSSIA’S INTENTIONS BEHIND MODERN WEAPON AND TECHNOLOGY IN THE KALININGRAD OBLAST

Intencje Rosji stojące za nowoczesnym uzbrojeniem i technologią w Obwodzie Kaliningradzkim                           

 

Wojciech Mincewicz 

POLITOLOGICZNE STADIUM Q-SORT

Q-Sort in political science study                               

 

Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA A KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Education for security and shaping civil society                

 

Bogusław Jagusiak

ROLA FILOZOFII SPOŁECZNEJ W OKREŚLANIU ZADAŃ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

The role of social philosophy in determining education for security tasks                           

 

Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś, Iwona Królikowska

FIFTY YEARS OF MARITIME SOCIOLOGY IN POLAND

Pięćdziesiąt lat socjologii morskiej w Polsce                       

 

Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych 

STUDENTS ON EXPERIENCING THEIR OWN CITIZENSHIP

Studenci o doświadczaniu własnej obywatelskości                    

 

Jolanta Kruk, Kamila Zdanowicz-Kucharczyk 

EDUCATIONAL STRATEGIES APPLIED AT MUSEUMS AND CENTRES OF SCIENCE. POLISH EXPERIENCE IN COMPARISON TO EUROPEAN EXPERIENCE

Strategie edukacyjne stosowane w muzeach i centrach nauki. Doświadczenia polskie na tle doświadczeń europejskich                     

 

Yotam Hotam

YOUTH, TECHNOLOGY AND EDUCATION: BETWEEN BENJAMIN AND AGAMBEN

Młodzież, technologia i edukacja: między Benjaminem a Agambenem               

 

Jesse Torenbosch

YOUTH HOUSES AND CINEMATIC EDUCATION: PLA(Y)CES OF LINGERING DISTRACTION                             

 

Joris Vlieghe 

THE RISE OF DIGITAL DISTANCE LEARNING AND THE ANESTHETIZATION OF YOUTH DIGITIZATION AND THE CAPACITY FOR REJUVENATING A COMMON WORLD                          

 

Grażyna Szyling 

O KATEGORII FUNKCJI OCENY SZKOLNEJ: OD NORMATYWNYCH ŹRÓDEŁ DO DYDAKTYCZNEGO ARTEFAKTU

On the category of school assessment functions: from normative sources to a didactic artefact                      

 

Konstantinos Tsirigotis, Joanna Łuczak 

HEALTH BEHAVIOURS OF WOMEN WHO EXPERIENCE DOMESTIC VIOLENCE

Zachowania zdrowotne u kobiet doświadczających przemocy domowej                             

 

Hanna Liberska, Dorota Suwalska-Barancewicz doi 31

ATTACHMENT TO THE FEMALE PARTNER AND THE QUALITY OF THE RELATIONSHIP – THE MEDIATING ROLE OF MALE DEPENDENCE

Przywiązanie do partnerki a jakość związku partnerskiego – mediacyjna rola męskiej zależności                             

 

RECENZJE

 

Arkadiusz Machniak 

RECENZJA. KRZYSZTOF MROCZKOWSKI, OMAN 1958–1959, WYDAWNICTWO INFORTEDITIONS, TARNOWSKIE GÓRY 2024, SS. 119                     

 

Piotr J. Przybysz 

RECENZJA. KRZYSZTOF WIELECKI, KULTURA VERSUS KULTURA MASOWA, NARODOWE CENTRUM KULTURY, WARSZAWA 2024, SS. 662                         

 

Agnieszka Regina Głębocka 

OD MITU DO WSPÓŁCZESNYCH NURTÓW FILOZOFII WYCHOWANIA – RECENZJA KSIĄŻKI JERZEGO KOJKOŁA PT. FILOZOFIA, RELIGIA, WYCHOWANIE. SZKICE Z POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNO-SPOŁECZNEJ PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU: LUDZIE, PROBLEMY, METODY. WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSZAWA 2023, SS. 298                        

Opublikowane: 2024-07-23
Wyświetl wszystkie wydania